ధర్మ సత్రం

చెరుకూరి వారి వంశస్తులు 1835 లో కట్టించారు.