విద్యార్థులు
S.no Admission.no SurName StudentName DOB Gender FatherName MotherName Religion Caste AadharNumber VillageName
S.no Admission.no SurName StudentName DOB Gender FatherName MotherName Religion Caste AadharNumber VillageName
S.no Admission.no SurName StudentName DOB Gender FatherName MotherName Religion Caste AadharNumber VillageName
S.no Admission.no SurName StudentName DOB Gender FatherName MotherName Religion Caste AadharNumber VillageName
S.no Admission.no SurName StudentName DOB Gender FatherName MotherName Religion Caste AadharNumber VillageName