పాత విద్యార్థుల శోధన
S.no Name Qualification DOB Gender ContactNo NameOfSchool AddressOfSchool Class Status Action