క్లాసు కన్వీనర్ చేయాల్సిన భాద్యతలు

1. పాఠశాలలోని ఒక్కో తరగతిని ఎంపిక చేసుకొని, ఆ తరగతి గదిలో విద్యార్థుల సంఖ్యను తెలుసుకొని, ఒక్కొక్క విద్యార్థిని పరిచయాలు చేసుకొని, ప్రతి విద్యార్థి యెక్క స్థాయిని అంచన వేస్తూ, నెలలో రెండు పర్యాయాలు క్లాస్ విద్యార్థులతో తరుచు మట్లాడుతూ ఉండాలి.
2. ఆ తరగతి గది క్లాస్ టీచర్ ను రెగ్యులర్ గా పిల్లల స్థాయిని హజరు శాతాన్ని తెలుసుకొంటూ ఉండటం.
3. విద్యార్థి చదివే స్థాయిని గమనిస్తూ, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులకు వివరిస్తూ ఉండాలి.
4. కమిటీలు సమావేశమైనప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి యెక్క విషయంపై మాట్లాడటం వల్ల తరగతి స్థాయిని గుర్తించుకోవచ్చు.
5. విద్యార్థులను గ్రూపులుగా తయారుచేసి, గ్రూపుల వారిగా లీడర్ ను పెట్టి, చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులను గ్రూపు లీడర్లచే చదివించడం.
6. పాఠశాలకు హజరుకాని విద్యార్థులను లీడర్ల ద్యారా తల్లిదండ్రులను పిలిపించి క్లాస్ కన్వీనర్ భాద్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
7. టీచర్స్ చెప్పే బోధనాంశంపై పూర్తి అవగాహనతో చెప్పకపొతే కన్వీనర్ టీచర్ తో, ప్రధానోపాధ్యాయుడుతో మాట్లాడించటం జరగాలి.
8. తరగతి గదిని ప్రయోగాత్మకమైన అంశాలను, గోడ పత్రికలను అతికించేటట్లు చేయడం.
9. తరగతి వారిగా తల్లిదండ్రుల సమావేశాన్ని నిర్వహించి తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు వివరించడం.

Name Qualification DOB Gender ContactNo NameOfSchool AddressOfSchool Class Status Action