మా విజయాలు
 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  11 hours ago

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  11 hours ago

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.

 • జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ

  11 hours ago

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్ఛ స్వర్గాదపీ గరీయసీ’ అన్నారు మన పెద్దలు. కన్న తల్లి , పుట్టిన ఊరు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని దీని భావం. కన్నతల్లి మీదా, పెరిగిన పురిటిగడ్డ మీద ఉన్న మమకారంతో పురిటిగడ్డకు ఏదైనా చెయ్యాలనే సంకల్పం అందరికి ఉంటుంది.